Novinky e-mailom

Citizen Police Engelsrufer
Telstar Renata Bering
Swiss Military Hanowa

Prihlásenie obchodníka

Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.goldtime.sk a definujú obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.goldtime.sk je spoločnosť GOLDTIME BL s.r.o., so sídlom Rezedova 5, 821 01 Bratislava, IČO: 31339361, DIČ:SK2020299996, tel: 02/43425168, e-mail: obchod @ goldtime.sk, evidovaná v OR Okresného súdu Bratislava I. Vložka číslo: 4082/B.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

Objednávky vytvorené prostredníctvom internetového obchodu www.goldtime.sk sú považované za záväzné.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s platnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.Kupujúci urobením objednávky potvrdzuje svoj ​​súhlas s využitím osobných údajov v rámci obchodnej činnosti firmy GOLDTIME BL s.r.o. na dobu neurčitú v zmysle zákona č 101/2000 Sb. a texte o ochrane osobných údajov.

Objednávkový formulár, ktorý vyplňuje kupujúci je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká okamžikom prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Údaje uvedené kupujúcim musia byť pravdivé presné.

Kupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný tovar a zaplatiťcelkovú kúpnu cenu.

Tovar sa stáva majetkom kupujúceho po zaplatení celej kúpnej ceny.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim objednávkovom formulári.

3. Dodacie a platobné podmienky

Ak je tovar skladom, expedujeme ho do 2 pracovných dní. V prípade objednania tovaru kupujúceho informujeme o presnom termíne dodania.

Poštovné ani balné účtujeme 8€. Tovar je možné zaslať prostredníctvom obchodného balíku Slovenskej pošty,  alebo je možný osobný odber v sídle firmy.

4. Záručná doba

Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedená dlhšia. Záruka presahujúca 24 mesiacov a jej podmienky sú vyznačené na záručnom liste.

Záručná doba začína bežať prevzatím doručeného tovaru kupujúcimZáručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny výrobku v záručnej dobe začne záruka bežať znovu od prevzatia novej veci.

Záručný list
Predávajúci poskytuje záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje, ktoré musia obsahovať záručný list. Ak je poskytovaná záručná doba dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu.


5. Vrátenie tovaru kupujúcim

Internetový obchod www.goldtime.sk poskytuje spotrebiteľovi podľa §53 ods 7 Občianskeho zákonníka ochrannú lehotu 14 dní na vrátenie tovaru bez udania dôvodu. Odstúpiť od zmluvy možno aj telefonicky alebo emailom pred expedíciou tovaru. Toto právo sa nevzťahuje na tovar upravený podľa vášho želania (skrátenie remienka, gravírovacie práce).

Ak sa rozhodnete využiť túto možnosť, pošlite nám tovar vrátane kópie faktúry a sprievodného listu, v ktorom bude uvedené, že odstupujete od uzatvorenej kúpnej zmluvy.

V prípade, že vrátený tovar bude neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný, budeme uplatňovať voči kupujúcemu požiadavku na náhradu škody.

Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prijatý.

Vrátenie peňazí

Peniaze budú kupujúcemu vrátené v lehote do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. V prípade vrátenia tovaru budú peniaze zaslané kupujúcemu inkasne zloženkou, na žiadosť kupujúceho budú peniaze vrátené na bankový účet.

6. Reklamácia

Tovar zakúpený v internetovom obchode www.goldtime.sk môže kupujúci reklamovať písomne ​​na adrese GOLDTIME BL s.r.o., Rezedova 5, 821 01 Bratislava alebo e-mailom:obchod@goldtime.sk.

K reklamácii je nutné predložiť následujúce doklady:

  • záruční list, ktorý je možné v prípade tovaru zakúpeného v SR alebo ČR nahradiť dokladom o nákupe
  • presný popis vady reklamovaného tovaru
  • kontaktné údaje kupujúceho (adresa, telefón, e-mail)

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúce nesprávneho používania produktov či škôd vzniknutých z neznalosti neodborného použitia.

Vybavenie reklamácie

Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 tich dní od jej uplatnenia. V prípade nevybavenia reklamácie v tejto lehote má spotrebiteľ právo na výmenu veci za rovnakú novú bezchybnú vecalebo môže od zmluvy odstúpiť. Výber medzi výmenou veci odstúpením od zmluvy patrí spotrebiteľovi.
Našim cieľom je vybaviť reklamáciu k spokojnosti kupujúceho.

 7. Záverečné ustanovenie

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2011.           

Predávajúcí si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodne podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.